Přihláška

* začátečník (A1-A2), středně pokročilý (B1-B2), pokročilý (C1-C2-C2+)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji dobrovolně souhlas ke zpracování osobních údajů uvedených v této přihlášce správci a zpracovateli osobních údajů, kterým je pražská sekce Società Dante Alighieri, o.s. (dále jen „SDA“), se sídlem Pod Dlážděnkou 4, Praha 8, PSČ 182 00, IČ 26989263, občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 27. 1. 2005, v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to na dobu neurčitou.

Uvedené osobní údaje bude SDA zpracovávat pouze k následujícím účelům:

 1. vedení interní evidence členů SDA a o účasti na vzdělávacích akcích pořádaných SDA;
 2. vystavení osvědčení o účasti na kurzu a o výsledku závěrečné zkoušky.

Osobní údaje nebudou předány jinému správci osobních údajů ani jinému subjektu, s výjimkou jejich poskytnutí SDA se sídlem v Říme za účelem prověrky dosažených vědomostí a vystavení osvědčení o výsledku zkoušky z jazyka italského.

Poučení:
Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce v souladu s ustanovením § 12 zákona povinen tuto informaci, jejíž obsah je vymezen v ustanovení § 12 odst. 2 zákona, bez zbytečného odkladu předat. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána za oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjekt údajů se může obrátit na Úřad i přímo.

Závazná přihláška

 1. Kurzy zajišťuje organizace Società Dante Alighieri, o.s. se sídlem Pod Dlážděnkou 4 - Praha 8, IČ 26989263, pracoviště Kobyliské nám. 1, 182 00 Praha 8, IČ 26989263 (dále jen „pražská sekce SDA“)
 2. Přihláška nabývá konečné platnosti po zaplacení kurzovného před zahájením výuky na bankovní účet číslo 1032676018/2700. Při úhradě je povinné uvádět přidělený variabilní symbol.
 3. Lekce jsou zajišťovány lektory, kteří mají prokazatelné zkušenosti s poskytováním výuky italského jazyka příslušníkům jiných národností a mají kvalifikaci uznávanou mateřskou institucí Società Dante Alighieri v Římě, Piazza Firenze 27, PSČ 00186.
 4. Lekce se konají v učebnách pražské sekce SDA v ul. Ovenecká 32 - Praha 7. Případná změna místa konání výuky bude včas oznámena.
 5. Jestliže vyučující z vážného důvodu nebude moci kurz vést, pražská sekce SDA se zavazuje obstarat za něj náhradu. V případě, že náhrada není možná, lekce bude nahrazena v den a hodinu dle dohody mezi lektorem a studenty.
 6. Student, který se nezúčastní čtyř po sobě následujících lekcí bez předběžného oznámení učiteli nebo sekretariátu pražské sekce SDA, bude z kurzu vyloučen bez nároku na vrácení kurzovného.
 7. V kurzech se počítá s minimálně 4 a maximálně 8 studenty. Kurzy s méně než 4 studenty nebudou otevřeny. S výjimkou úplných začátečníků, zájemci nejdřív absolvují vstupní test, aby mohli být zařazeni v souladu s jejich znalostmi do vhodné třídy.
 8. Zápis je platný pouze po úhradě kurzovného. V případě, že zvolený kurz nebude otevřen pro nedostatek zájemců, studentovi bude nabídnut kurz alternativní, vhodný pro uspokojení jeho potřeb.
 9. Pokud student před zahájením kurzu odmítne navržené alternativní řešení, bude mu vrácena již uhrazená část kurzovného.
 10. Pražská sekce SDA si vyhrazuje právo zadržet 25% z kurzovného v případě, že student odstoupí v době kratší než jeden týden před zahájením řádně otevřeného kurzu. Takové zádržné bude použito k vypořádání smluvní pokuty za odstoupení od smlouvy. Student prohlašuje, že souhlasí s právem pražské sekce SDA na tuto smluvní pokutu.
 11. Po zahájení výuky již student nemá žádný nárok na vrácení kurzovného nebo jeho části.
 12. Student při zápisu obdrží členskou studentskou průkazku SOCIO STUDENTE a známku příslušného roku. Členství studenta vyprší automaticky ke konci kalendářního roku pokud nebude zápis do dalšího ročníku jazykového kurzu obnoven. Studentští členové nemají hlasovací právo na valné hromadě.
 13. Studentské členství nepředepisuje žádné povinnosti v pražské sekci SDA, avšak umožňuje využívat četných výhod instituce Società Dante Alighieri i jiných smluvních organizací, účastnit se pořádaných akcí a mít přístup do privátní sekce webových stránek mateřské organizace www.ladante.it i do jejího multimediálního katalogu.

CAPTCHA
Tato otázka slouží jako prevence proti spamovacím robotům.
Image CAPTCHA
Vložte znaky zobrazující se v obrázku.